Ta strona wykorzystuje technologie plików cookies, m.in. w celach statystycznych. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na ich umieszczanie w Twoim urządzeniu. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

I understand

REGULAMIN KONKURSU „Liderzy sprzedaży w Lewiatan Małopolska”

 1. Organizatorem konkursu jest  Garmond Press Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 6760078809, kapitał zakładowy 20.000.000,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową i współpracujące Organizatorem w zakresie dostaw i sprzedaży prasy na podstawie zawartych z Organizatorem odrębnych umów handlowych działające pod szyldem LEWATAN w ramach organizacji sieci sprzedaży Spółki Lewiatan Małopolska – w rozumieniu, każdy podmiot z osobna zwane dalej Uczestnikami lub w rozumieniu łącznym zwane Siecią Lewiatan.
 3. Konkurs trwa od 1.12.2021 r. do 17.12.2021 r.
 4. Konkurs ma na celu maksymalizację sprzedaży prasy w sklepach Sieci Lewiatan.
 5. Laureatami konkursu zostaje dziesięciu Uczestników o najwyższej procentowej zmianie sprzedaży liczonej do analogicznego okresu sprzedaży ubiegłego roku tj. 1.12.2020 r. do 17.12.2020 r. Jeżeli procentowa zmiana wartości będzie ujemna, ranking zmian zostanie uszeregowany od wartości największych  z uwzględnieniem również wyników ujemnych (w przypadku wyników ujemnych, im niższa wartość bezwzględna zmiany procentowej tym wyższa lokata w rankingu).
 6. Nagrodami w konkursie jest dziesięć jednakowych nagród rzeczowych o wartości ok. 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda.  Organizator zastrzega, że nie jest możliwa wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
 7. Laureat zostanie poinformowany o wygranej przez Lewiatan Małopolska ale Organizator zastrzega sobie możliwość każdorazowo bezpośredniego poinformowania Laureata o wygranej. Przyjęcie nagrody przez Laureata oznacza jednocześnie zgodę Laureata na przeprowadzenie sesji zdjęciowej ekspozycji prasy w wybranych sklepach Laureata.
 8. Wydanie nagród nastąpi w terminie najpóźniej 7  dni od daty zakończenia konkursu. Nagrody określone w pkt.6 Regulaminu zostaną dostarczoną przez Organizatora do siedziby Lewiatan Małopolska w Krakowie. Przekazanie nagród Laureatom następuje staraniem i na koszt Lewiatan Małopolska. 
 9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, który w okresie trwania konkursu, a także po upływie jego trwania, aż do momentu wydania nagród zaprzestał współpracy z Organizatorem lub złożył wypowiedzenie do umów handlowych, o których mowa w pkt. 2 lub w stosunku do Uczestnika, co, do którego Organizator stwierdził działanie sprzeczne z Regulaminem. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie oraz odmówić mu przyznania nagrody także w przypadku, gdy Uczestnik w okresie trwania konkursu dokona zwrotu na rzecz Organizatora dostarczonych mu przez Organizatora niesprzedanych bieżących egzemplarzy prasy.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureatów konkursu, Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia w przypadku niespełnienia przez Uczestnika konkursu wymogów określonych w Regulaminie lub spełnienia ich po terminie trwania konkursu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia nagród przez Organizatora do Lewiatan Małopolska na adres: 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, przy czym decyduje data wpływu pisemnej reklamacji. Zgłoszenie reklamacji poprzez przesłanie jej na ww. adres, powinno zawierać: nazwę konkursu, nazwę podmiotu zgłaszającego reklamację, dokładny adres siedziby podmiotu wraz z kodem pocztowym, numer telefonu oraz powody reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, według wyboru Organizatora: pisemnie na adres podany w reklamacji lub telefonicznie.
 12. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Garmond Press Sp. z o.o. Dane uzyskane
  w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane w celu organizacji oraz przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie danych kontaktowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru od chwili wzięcia udziału w konkursie do chwili wydania nagród. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody.
 13. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu wszystkim jego Uczestnikom na stronie internetowej www.garmondpress.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzegają prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, a informacja o zmianie zostanie zamieszczona na wyżej wymienionej stronie internetowej.
 14. W przypadku Uczestników konkursu: osób prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nagroda o ile dotyczy  stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika konkursu.
 15. W przypadku Uczestników konkursu: osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej możliwe jest zastosowanie zwolnień podatkowych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.

  Kraków 22.11.2021 r.

Zaufali nam: